Renewable Energy Directive II (RED II): hoe zit het?

In januari 2018 heeft het Europees Parlement gestemd over een voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie: richtlijn 2018/2001/EG, ook wel bekend als de Renewable Energy Directive II (RED II). In deze richtlijn is onder meer afgesproken dat steunmaatregelen voor energie uit gemengd afval worden stopgezet en dat de afvalhiërarchie (de Ladder van Lansink) wordt gerespecteerd bij de productie van energie uit afval. Bij Logispan zijn onze biomassaproducten gecertificeerd met Better Biomass. Dat betekent ook dat wij voldoen aan de vereisten van RED II. In deze blog gaan wij in op de oude richtlijn, de invoering van de nieuwe richtlijn en wat dit betekent voor ons.

Op weg naar een nieuwe richtlijn

De oorspronkelijke richtlijn hernieuwbare energie

Het is een Europese doelstelling om meer duurzaamheid te creëren. De voorgaande richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG) had een algemeen beleid vastgesteld voor de productie en promotie van energie uit hernieuwbare bronnen in de Europese Unie (EU). Dit beleid bestond, omdat Europa het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen moest verhogen. Deze richtlijn vereiste dat de EU tegen 2020 ten minste 20% van haar totale energiebehoefte met hernieuwbare energie zou vervullen.

Een nieuwe doelstelling

In 2016 kwam de EU met een initiatief ‘Schone energie voor alle Europeanen’, waaruit een aantal wetsvoorstellen zijn voortgekomen. Uit een van de wetsvoorstellen kwam de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive II) naar voren. Deze richtlijn verschuift de termijn om de doelstellingen te halen van 2020 naar 2030 en stelt een nieuw bindend streefcijfer voor hernieuwbare energie in de EU van ten minste 32% vast. De gewenste doelstelling is in 2020 niet behaald, daarom is de termijn aangepast naar 2030.

De richtlijn had al ingevoerd moeten worden door de EU-landen op 30 juni 2021, maar dat is bij lange na niet gelukt. De beoogde omzetting is in Nederland en Duitsland nu gepland op 1 januari 2022.

De betekenis van Renewable Energy Directive II in de praktijk

Wat zijn de vereisten van de richtlijn?

De nieuwe richtlijn roept veel vragen op bij klanten, handelaren en leveranciers. Dat is logisch, want veel is nog onduidelijk rondom de invoering en bedoeling van de richtlijn. Uit de richtlijn komt een aantal nieuwe punten naar voren wat van belang is voor houtachtige biomassa:

 • Biomassabrandstoffen die worden geproduceerd vanaf landbouwgrond vallen alleen onder de richtlijn indien de exploitanten of nationale autoriteiten toezicht- of beheerplannen hebben om de effecten op de bodemkwaliteit en de koolstof in de bodem aan te pakken.
 • Biomassabrandstoffen uit agrarische biomassa mogen niet geproduceerd zijn uit grondstoffen verkregen van land met een hoge biodiversiteitswaarde of hoge koolstofvoorraden. Voorbeelden van dergelijk land zijn oerbos en andere beboste gronden en bos met grote biodiversiteit en andere beboste grond die rijk is aan soorten en niet is aangetast.
 • Biomassabrandstoffen uit agrarische biomassa mogen niet zijn geproduceerd uit grondstoffen verkregen van land dat in januari 2008 nog veengebied was.
 • Biomassabrandstoffen uit bosbiomassa moeten voldoen aan onder andere de volgende criteria:
  1. In het land waar de bosbiomassa is geoogst, is nationale wetgeving van kracht die van toepassing is op de oogst.
  2. De activiteiten moeten wettig zijn.
  3. Herbebossing, na een oogst, is verplicht.
  4. Na een oogst moet de bodemkwaliteit en biodiversiteit in dezelfde staat blijven.
 • Het land waar bosbiomassa afkomstig is moet (i) een partij zijn bij de Overeenkomst van Parijs, (ii) een nationale bepaalde bijdrage hebben geleverd aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering of (iii) nationale wetgeving hebben.

Voldoet Logispan aan de vereisten van Renewable Energy Directive II ?

Het korte antwoord is: ja. Bij Logispan beschikken wij over het certificaat van Better Biomass. Dat certificaat was al geschikt voor vaste en gasvormige biomassa voor energietoepassingen. Er werd dus ook weinig hinder verwacht van de nieuwe richtlijn. Die verwachting is inmiddels uitgekomen, want in juli 2021 heeft Better Biomass een positieve technische beoordeling gekregen van de Europese Commissie. Daaruit volgt dat bedrijven met een Better Biomass-certificaat kunnen aantonen dat ze voldoen aan de relevante vereisten van Renewable Energy Directive II . Better Biomass start een volledig herzieningsproces, waarbij de documenten van RED II op de juiste wijze worden ingevoerd. Kortom, Logispan kan leveren onder de vereisten van Renewable Energy Directive II .

Renewable Energy Directive II